دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

نوروسايكولوژيك

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسي شخصيت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسيب شناسي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسي رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقيق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جامع دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جامع اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پنجاه درصد دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پنجاه درصد اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون سه درس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تربيتي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نورو

noro

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظريه هاي رواندرماني

nazarie

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسي رشد

roshd

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصي

zaban t

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسيب شناسي رواني

asib

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومي

zaban

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسي سلامت

SALAMAT

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقيق

amar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره با آقاي موسوي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره با خانم آزادفر

azadfar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره با خانم وطن خواه

vatankhah

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سنجش و اندازه گيري

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تربيتي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

يادگيري

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انگيزش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

كودك استثنائي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظريه روان درماني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فنون مشاوره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نوروسايكولوژيك

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسيب شناسي رواني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسي شخصيت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسي رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقيق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نكته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نوروسايكولوژي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسي رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسيب شناسي رواني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسي شخصيت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقيق

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسه: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

كارگاه جامع مصاحبه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

كلاس خصوصي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ept msrt

ept msrt

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نكته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فنون مشاوره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظريه رواندرماني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسي شخصيت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقيق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نكته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

كودكان استثنايي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسيب شناسي رواني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقيق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نكته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سنجش و اندازه گيري

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تربيتي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

يادگيري

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انگيزش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقيق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مرتضي كريميان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

باليني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

علم النفس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مرضي و كودكان استثنايي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فيزيلوژيك، انگيزش و هيجان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

متون تخصصي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقيق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

00

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عمومي

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

رشد

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

علم النفس

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

آسيب شناسي رواني

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

باليني

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

فيزيولوژيك

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

متون تخصصي

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقيق

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

عمومي

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

علم النفس

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مرضي و كودكان استثنايي

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصي

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

باليني

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

رشد

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

فيزيلوژيك، انگيزش و هيجان

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقيق

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه مركزي

شبکه های اجتماعی