دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

آزمون های روانشناختی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظریه های روان درمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شخصیت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بالینی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسیب شناسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب مجموعه تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فلش کارت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب کمک آموزشی- تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب کمک آموزشی- شرح درس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مصاحبه دکتری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طرح جامع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کودکان استثنایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و فنون مشاوره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظریه های روان درمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سنجش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انگیزش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

یادگیری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تربیتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نوروسایکولوژی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی شخصیت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسیب شناسی روانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان انگلیسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نکته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نوروسایکولوژی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسیب شناسی روانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی شخصیت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسه: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نکته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فنون مشاوره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظریه رواندرمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی شخصیت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نکته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سنجش و اندازه گیری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تربیتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

یادگیری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انگیزش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نکته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کودکان استثنایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسیب شناسی روانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هفت درس آفلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تک درس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کل دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظریه های مشاوره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فنون مشاوره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کودکان استثنایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انگیزش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سنجش و اندازه گیری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی یادگیری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی تربیتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نوروسایکولوژیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی شخصیت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسیب شناسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جامع دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جامع اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پنجاه درصد دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پنجاه درصد اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون سه درس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی یادگیری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظریه های شخصیت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تربیتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نورو

noro

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظریه های روان درمانی

nazarie

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی رشد

roshd

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی

zaban t

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسیب شناسی روانی

asib

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

zaban

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی سلامت

SALAMAT

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

amar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پشتیانی و برنامه ریزی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انتخاب رشته دکتری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره با آقای موسوی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره با خانم آزادفر

azadfar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره با خانم وطن خواه

vatankhah

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تحلیل پایان نامه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کودکان استثنایی

sresna

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسیب شناسی

asib

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه جامع مصاحبه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کلاس خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ept msrt

ept msrt

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

سنجش و اندازه گیری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تربیتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

یادگیری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انگیزش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کودک استثنائی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظریه روان درمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فنون مشاوره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نوروسایکولوژیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسیب شناسی روانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی شخصیت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های روانشناختی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظریه های روان درمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شخصیت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی بالینی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسیب شنایی روانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی فیزیولوژیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جامع دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جامع اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پنجاه درصد دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پنجاه درصد اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب مجموعه تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فلش کارت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب کمک آموزشی- تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب کمک آموزشی- شرح درس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فنون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی شخصیت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طرح جامع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی فیزیولوژیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انگیزش و هیجان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استثنایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مرضی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی بالینی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

علم النفس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

anar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی بالینی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

علم النفس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تک درس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کلیه دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پشتیانی و برنامه ریزی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انتخاب رشته ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زهرا آزادفر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مرتضی کریمیان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بالینی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

علم النفس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مرضی و کودکان استثنایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیلوژیک، انگیزش و هیجان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

متون تخصصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

00

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عمومی

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

رشد

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

علم النفس

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

آسیب شناسی روانی

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

بالینی

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیولوژیک

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

متون تخصصی

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

عمومی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

علم النفس

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مرضی و کودکان استثنایی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بالینی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

رشد

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیلوژیک، انگیزش و هیجان

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار و روش تحقیق

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه مرکزی

شبکه های اجتماعی