دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

تربيتي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه جامع مصاحبه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كلاس خصوصي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

نورو

noro

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

نظريه هاي رواندرماني

nazarie

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

روانشناسي رشد

roshd

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

زبان تخصصي

zaban t

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

آسيب شناسي رواني

asib

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

زبان عمومي

zaban

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

روانشناسي سلامت

SALAMAT

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

آمار و روش تحقيق

amar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

مشاوره با خانم آزادفر

azadfar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

مشاوره با خانم وطن خواه

vatankhah

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

ept msrt

ept msrt

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2 ساعت

جزئیات دوره

سنجش و اندازه گيري

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

تربيتي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

يادگيري

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

انگيزش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كودك استثنائي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

نظريه روان درماني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

فنون مشاوره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

نوروسايكولوژيك

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

آسيب شناسي رواني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

روانشناسي شخصيت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

روانشناسي رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

زبان عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

استعداد تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

آمار و روش تحقيق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

spss

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه خانواده درماني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه سايكودرام

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه cbt

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه طرحواره درماني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه مشاوره پيش از ازدواج

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه آزمون MMPI

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه روان تحليلي كودك

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه مشاوره تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه واقعيت درماني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه روان تحليلي بزرگسال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه كودك و نوجوان - تربيت جنسي كودك

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه آزمون بينه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه آزمون وكسلر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه فن ترجمه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه مقاله نويسي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كارگاه پروپوزال نويسي و تدوين پايان نامه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

مشاوره تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

مشاوره تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

مشاوره تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

مشاوره تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

نكته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

نكته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

نكته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

نكته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

سنجش و اندازه گيري

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

تربيتي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

يادگيري

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

انگيزش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

زبان عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

استعداد تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

آمار و روش تحقيق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

كودكان استثنايي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

آسيب شناسي رواني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

زبان عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

استعداد تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

آمار و روش تحقيق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

فنون مشاوره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

نظريه رواندرماني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

روانشناسي شخصيت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

زبان عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

استعداد تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

آمار و روش تحقيق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

نوروسايكولوژي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

روانشناسي رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

آسيب شناسي رواني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

روانشناسي شخصيت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

استعداد تحصيلي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

زبان عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

آمار و روش تحقيق

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسه: 13 ساعت

جزئیات دوره

باليني

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

عمومي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

رشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

علم النفس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

مرضي و كودكان استثنايي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

فيزيلوژيك، انگيزش و هيجان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

متون تخصصي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

آمار و روش تحقيق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0 ساعت

جزئیات دوره

عمومي

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2 ساعت

جزئیات دوره

رشد

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2 ساعت

جزئیات دوره

علم النفس

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسه: 2 ساعت

جزئیات دوره

آسيب شناسي رواني

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2 ساعت

جزئیات دوره

باليني

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2 ساعت

جزئیات دوره

فيزيولوژيك

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2 ساعت

جزئیات دوره

متون تخصصي

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2 ساعت

جزئیات دوره

آمار و روش تحقيق

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 2 ساعت

جزئیات دوره

عمومي

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1 ساعت

جزئیات دوره

علم النفس

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1 ساعت

جزئیات دوره

مرضي و كودكان استثنايي

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1 ساعت

جزئیات دوره

زبان تخصصي

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1 ساعت

جزئیات دوره

باليني

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1 ساعت

جزئیات دوره

رشد

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1 ساعت

جزئیات دوره

فيزيلوژيك، انگيزش و هيجان

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1 ساعت

جزئیات دوره

آمار و روش تحقيق

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 1 ساعت

جزئیات دوره
شعبه مركزي

شبکه های اجتماعی