برنامه ريزي كنكور دكتري روانشناسي _ منابع كنكور دكتري روانشناسي

همايش رايگان

خبر 1397/07/21 354

طرح 4 فوريتي تضمين قبولي دكتري روانشناسي و مشاوره 

همايش رايگان كنكور دكتري روانشناتسي 

با محوريت:

- معرفي منابع پنهان

- برنامه ريزي 125 روزه تا كنكور 

- معرفي جديدترين تغييرات و بودجه بندي دكتري 

زمان همايش: 

شنبه 28 مهرماه

ساعت: 16 الي 20

تلفن رزرو: 

02122253509

تصاویر مطلب

   
شعبه مركزي

شبکه های اجتماعی