تجزيه و تحليل هفت سال كنكور دكتري روانشناسيبرنامه ريزي كنكور دكتري روانشناسي _ منابع كنكور دكتري روانشناسي

همايش رايگان

خبر 1397/07/16 233

همايش رايگان 

با موضوع راهكارهاي موفقيت در كنكور دكتري روانشناسي و مشاوره 

بررسي و تجزيه و تحليل هفت سال كنكور دكتري

روانشناسي و مشاوره 

با حضور اساتيد:

1-دكتر محمدي2- دكتر پيري3-دكتر طوراني4-دكتر قاسمي

دوشنبه 16 مهرماه

ساعت 14 الي 20 

تلفن رزرو:

22253509

تصاویر مطلب

   
شعبه مركزي

شبکه های اجتماعی