تجزیه و تحلیل هفت سال کنکور دکتری روانشناسیبرنامه ریزی کنکور دکتری روانشناسی _ منابع کنکور دکتری روانشناسی

همایش رایگان

خبر 1397/07/16 786

همایش رایگان 

با موضوع راهکارهای موفقیت در کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره 

بررسی و تجزیه و تحلیل هفت سال کنکور دکتری

روانشناسی و مشاوره 

با حضور اساتید:

1-دکتر محمدی2- دکتر پیری3-دکتر طورانی4-دکتر قاسمی

دوشنبه 16 مهرماه

ساعت 14 الی 20 

تلفن رزرو:

22253509

تصاویر مطلب

   
شعبه مرکزی